Statut - Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

CharitY
CharitY
Przejdź do treści
STATUT
MOKOTOWSKIEGO HOSPICJUM
ŚWIĘTEGO KRZYŻA

___________________________________
STATUT
MOKOTOWSKIEGO HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA
ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27 listopada 2017 roku.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża jest Stowarzyszeniem, nie działającym w celu osiągnięcia zysku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

§ 2.
 1. Terenem działania Hospicjum jest miasto stołeczne Warszawa i okolice.
 2. Siedzibą Hospicjum jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.
Hospicjum może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4.
Hospicjum opiera działalność własną na pracy społecznej swoich członków

§ 5.
Hospicjum używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 6.
Hospicjum swoją działalność opiera o treść Ewangelii, zwłaszcza Św. Mateusza, R. 25.

Celem Hospicjum jest niesienie kompleksowej pomocy ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej. Działania Hospicjum obejmują sferę zadań publicznych, o której mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Dz. U. Nr 96 poz. 873, Dział I art. 4, a mianowicie:
 • Ust. 1 p. 1. - W zakresie: „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób”;
 • Ust. 1 p. 2. - W zakresie: „działalności charytatywnej”;
 • Ust. 1.p. 5. - W zakresie „ochrony i promocji zdrowia”;
 • Ust. 1 p. 6. - W zakresie „działania na rzecz osób niepełnosprawnych”;
 • Ust. 1.p. 7. - W zakresie „aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”;
 • Ust. 1 p. 11. - W zakresie: „nauki, edukacji, oświaty i wychowania”;
 • Ust. 1 p. 16. - W zakresie „przeciwdziałania patologiom społecznym”, zwłaszcza poprzez programy profilaktyki uzależnień oraz program streetworkingu służący niesieniu skutecznej pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie;
 • Ust. 1. p. 23. - W zakresie „promocji i organizacji wolontariatu”.

§7.
Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie Poradni i gabinetów bezpłatnej pomocy lekarskiej.
 2. Organizowanie własnych ośrodków leczenia szpitalnego, własnych dziennych i stacjonarnych domów pomocy oraz schronisk dla bezdomnych.
 3. Bezpłatną opiekę nad chorymi w domu - lekarską, pielęgniarską, ogólnie pielęgnacyjną, psychologiczną i socjalną, rehabilitację, pomoc w zdobyciu leków, sprzętu, załatwianiu spraw życiowych - przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej. Opieka jest kontynuowana w czasie pobytu w szpitalu, domu pomocy, noclegowni, zakładzie Karnym itp.
 4. Kompleksową opiekę nad osobami i rodzinami najuboższymi, w tym:
  a) rodzinami wielodzietnymi, osieroconymi, niepełnosprawnymi, rozbitymi, zagrożonymi patologią,
  b) uzależnionymi i współuzależnionymi i doznającymi przemocy.
 5. Kompleksową opiekę nad osobami i rodzinami bezdomnymi, realizowaną w formach właściwych i wspólnych dla pozostałych grup podopiecznych, rozbudowaną o specyficzne działania dotyczące bezdomnych;
 6. Opiekę duszpasterską sprawowaną przez kapelana Hospicjum lub innego kapłana z pomocą Zespołu – nad pacjentami objętymi opieką domową oraz osobami bezdomnymi i innymi podopiecznymi, którzy sobie tego życzą. Opieka obejmuje wizyty domowe, udzielanie sakramentów, nabożeństwa i rekolekcje, pielgrzymki oraz organizowanie innych potrzebnych form pomocy. Opieka jest kontynuowana w razie pobytu podopiecznych w szpitalu, domu pomocy, zakładzie karnym itp.
 7. Stałe dyżury członków Hospicjum, na których przyjmowane są zgłoszenia podopiecznych oraz udzielana jest pomoc materialna, oraz specjalistów, prowadzących poradnictwo i pomoc socjalną, psychologiczna i prawną w trudnych sprawach życiowych dla osób chorych, samotnych – zwłaszcza w stanach depresyjnych i w szczególnie ciężkiej sytuacji (np. bezdomni, upośledzeni umysłowo, rodziny wielodzietne, byli więźniowie, uzależnieni, nieubezpieczeni, szczególnie ubodzy). Na dyżurach przyjmowane są dary przeznaczone dla podopiecznych.
 8. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, cierpiących przemoc, inwalidzkich, wielodzietnych, niepełnych i ubogich - we współdziałaniu z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi:
  a) zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, oraz zajęć mających na celu organizowanie wolnego czasu, świetlic i ognisk,
  b) kolonii i zimowisk.
 9. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie - jak diagnostyka, terapia i pomoc psychologiczna, poradnictwo i pomoc prawna i socjalna dla podopiecznych we współdziałaniu z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 10. Informowanie społeczeństwa o działalności Hospicjum - poprzez ogłoszenia, organizowanie spotkań i odczytów, informacje w mediach, publikacje itp.
 11. Organizowanie szkoleń, odczytów, spotkań, rozpowszechnianie publikacji - dotyczących chorób społecznych i zapobiegania im - we współpracy z instytucjami współdziałającymi.
 12. Współdziałanie z instytucjami świadczącymi pomoc społeczną, charytatywnymi, religijnymi, medycznymi, a zwłaszcza organizacjami zajmującymi się profilaktyką chorób społecznych oraz opieką paliatywną nad ciężko chorymi.
 13. Korzystanie z pracy specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, rehabilitantów) wynagradzanych przez instytucje współpracujące.
 14. Inicjowanie w kraju i zagranicą ofiarności społeczeństwa na rzecz realizacji zadań Hospicjum.
 15. Gromadzenie środków na działalność Hospicjum.

§ 8.
Środki finansowe:
 1. Dotacje i darowizny od sponsorów - osób prawnych i fizycznych polskich i zagranicznych.
 2. Wpływy z kwest i puszek.
 3. Fundusze uzyskane w czasie imprez i spotkań, aukcji, rozpowszechniania publikacji itp.
 4. Składki członkowskie zbierane w wysokości określonej w Uchwale Walnego Zebrania Członków Hospicjum.
 5. Wpływy ze zbiórek publicznych zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 6. Pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych na realizowanie zadań statutowych zajmuje się zespół, którym kieruje Prezes lub Wiceprezes, a koordynuje pracę Skarbnik Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Hospicjum oraz ich prawa i obowiązki.

§ 9.
Członkowie Hospicjum dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Hospicjum może zostać osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii przyjęta przez Zarząd Hospicjum po odbyciu okresu próbnego - tzn. czynnego uczestnictwa w pracy  Hospicjum w ciągu sześciu miesięcy i złożeniu pisemnej deklaracji przynależności z określeniem rodzaju pracy. Okres próbny może zostać skrócony przez Zarząd.

§ 11.
Członkiem honorowym Hospicjum może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia lub ciesząca się autorytetem z racji postawy bliskiej ideom Hospicjum, przyjęta przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 12.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, niosące pomoc Hospicjum, przyjęte uchwałą Zarządu.

§ 13.
 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
  1.1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Hospicjum,
  1.2. uczestnictwo w pracach i korzystanie z pomocy, sprzętu i urządzeń Hospicjum na zasadach określonych przez Zarząd,
  1.3. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Hospicjum,
  1.4. noszenie odznaki Hospicjum.
 2. Obowiązki członków zwyczajnych Hospicjum:
  2.1. zachowanie niezachwianej uczciwości, życzliwości, cierpliwości i lojalności w stosunku do podopiecznych,
  2.2. nie opuszczanie chorych, będących pod opieką bez uprzedniego zawiadomienia Zarządu i zapewnienia zastępstwa,
  2.3. o możliwości otrzymania darów pieniężnych lub rzeczowych o większej wartości członek Hospicjum zawiadamia skarbnika lub innego członka Zarządu, który wystawia pokwitowanie i przekazuje dar wraz z kopią pokwitowania skarbnikowi,
  2.4. bezinteresowność w sprawowaniu opieki z wykluczeniem korzyści osobistych,
  2.5. rzetelne informowanie o pracy Hospicjum otoczenia, celem dotarcia do osób potrzebujących opieki i zapewnienia napływu nowych członków,
  2.6. okazywanie legitymacji Hospicjum na życzenie podopiecznych, ich rodzin, instytucji opiekuńczych i innych osób upoważnionych.

§ 14.
Członkostwo Hospicjum wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek uchylania się od pracy i nie wypełnienia obowiązków. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji na piśmie do Sądu Koleżeńskiego,
 3. Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nie przestrzeganie postanowień Statutu lub działalność na szkodę Hospicjum.

§ 15.
Członkom honorowym i wspierającym przysługują te same prawa i obowiązki co członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania na zebraniach.

ROZDZIAŁ IV
Władze Hospicjum

§ 16.
 1. Władzami Hospicjum są:
  1.1. Walne Zebranie Członków,
  1.2. Zarząd,
  1.3. Komisja Rewizyjna,
  1.4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz Hospicjum trwa dwa lata. W uzasadnionych przypadkach kadencja władz Hospicjum może być przedłużona przez walne zebranie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
 3. Funkcje w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim nie mogą być łączone.

§ 17.
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Hospicjum. Do jego kompetencji należy:
  1.1. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  1.2. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  1.3. Nadawanie godności członka honorowego,
  1.4. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  1.5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  1.6. Ocena działalności Zarządu oraz pracy zespołów,
  1.7. Uchwalanie zmian w Statucie trybem określonym w § 21.,
  1.8. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie członków Hospicjum zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W walnym Zebraniu biorą udział:
  2.1. członkowie zwyczajni z głosem decydującym,
  2.2. członkowie honorowi i członkowie wspierający oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.
  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych).
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na mocy uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/2 członków Hospicjum w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania - i obraduje nad sprawami, dla których było zwołane.

§ 18.
 1. Zarząd Hospicjum kieruje całokształtem działalności Hospicjum w okresie między Zebraniami Walnymi i odpowiada za swą pracę przed Zebraniem.
 2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Każdy członek Zarządu składa pisemne oświadczenia o spełnieniu tych ustawowych wymogów dotyczących członkostwa zgodnie z treścią art. 20 ust.1 p. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), art. 20-21 i 33 oraz Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 Nr 28, poz.146), art. 23.
 4. W skład Zarządu wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych, charakteryzujących się uczciwością, efektywnością w pracy i walorami etycznymi:
  4.1. Prezes,
  4.2. Wiceprezes,
  4.3. Sekretarz,
  4.4. Skarbnik.
 5. Członkowie Zarządu.
  Oddzielnie wybiera się Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
 6. W wypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa obowiązki jego przejmuje Wiceprezes. W przypadku wakatu członka Zarządu, Zarząd dokooptowuje do swego składu osobę spośród członków zwyczajnych Hospicjum. Tym trybem może być wymienionych dwóch członków Zarządu. Przy następnym wakacie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 7. Wszelkie dokumenty wiążące Hospicjum pod względem prawnym i majątkowym muszą być podpisane przez dwie osoby: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika, Sekretarza lub członka zarządu upoważnionego uchwałą zarządu.
 8. Kompetencje Zarządu:
  8.1. Kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Hospicjum zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
  8.2. Reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  8.3. Uchwalanie programu działalności oraz budżetu Hospicjum i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
  8.4. Powoływanie zespołów, komisji i grup do prowadzenia konkretnych zadań,
  8.5. Wyznaczanie koordynatorów zarządzających poszczególnymi przedsięwzięciami w ramach działalności Hospicjum,
  8.6. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
  8.7. Zawieranie umów z instytucjami współpracującymi,
  8.8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Hospicjum do organizacji krajowych i międzynarodowych,
  8.9. Występowanie z wnioskami o nadanie i cofnięcie członkostwa honorowego do Walnego Zebrania,
  8.10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 19.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa pisemne oświadczenie o spełnieniu tych ustawowych wymogów dotyczących członkostwa zgodnie z treścią art. 20 ust.1 p. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) art. 20-21 i 33 oraz Ustawy z dnia 22 tycznia 2010 r. o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 Nr 28, poz.146) , art. 23.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. W wypadku powstania wakatu Komisja Rewizyjna dokooptowuje do swego składu członka spośród członków zwyczajnych Hospicjum, spełniających wymagania zawarte w § 19 p. 4 niniejszego Statutu.
 6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  6.1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Hospicjum, w tym spraw finansowo-majątkowych,
  6.2. składanie sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym Zebraniu,
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji.

§ 20.
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. W przypadku powstania wakatu Sąd Koleżeński dokooptowuje do swego składu członka spośród członków zwyczajnych Hospicjum.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami Hospicjum oraz rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz Hospicjum.
 4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  4.1. upomnienie,
  4.2. zawieszenie w prawach członka do sześciu miesięcy,
  4.3. wykluczenie z Hospicjum.
 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, które musi być przedłożone Zarządowi w terminie trzydziestu dni.
 6. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały większością głosów przy obecności ponad połowy członków Sądu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 21.
Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie Hospicjum na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej połowy członków zwyczajnych - większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 22.
Uchwałę o rozwiązaniu się Hospicjum i przekazaniu jego majątku na podobne cele podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
pobierz Statut Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

720 908 318           720 908 317

KRS 0000059803

Made with WebSite X5
Wróć do spisu treści